دکتر تز
انجام رساله دکترا مدیریت | انجام پایان نامه دکترا مدیریت

انجام رساله دکترا مدیریت | انجام پایان نامه دکترا مدیریت

انجام رساله دکترا مدیریت | انجام پایان نامه دکترا مدیریت

مقدمه:

انجام رساله دکترا مدیریت مدیریت حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی برونسپاری در شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان صورت گرفت. برای نیل به این هدف پرسشنامه طراحی شده در این زمینه بین کارکنان شرکت مورد مطالعه توزیع شد. که در نهایت 50 پرسشنامه تکمیل شده به پژوهشگر بازگرداننده شد. در این فصل از پایان نامه مدیریت انجام شده ابتدا خلاصه ای از یافته ها ی پژوهش ارائه می شود سپس به تحلیل یافته های پژوهش خواهیم پرداخت. در نهایت به ارائه پیشنهادها وراه کارهایی اشاره می شود.

1-5خلاصه یافته ها: 

انجام رساله دکترا مدیریت مدیریت حاضر یافته های زیادی را در بر داشت. با توجه به اطلاعات بدست  آمده مشاهده می شود که ميانگين شاخص کاهش هزینه در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي ، 58/4 از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(58/4)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان واگذاری امور به پیمانکار تا حد خیلی زیادی در مقایسه باانجام آن در شرکت آب و فاضلاب هزینه کمتری دارد

ميانگين شاخص افزایش کیفیت خدمات در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي، 6/4  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(6/4)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان واگذاری امور به پیمانکار تا حد خیلی  زیادی  باعث افزایش کیفیت خدمات می گردد .
ميانگين شاخص میزان اطلاعات پیمانکاران در زمینه کاری در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي، 4  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(4)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان تا حد زیادی میزان اطلاعات پیمانکاران در زمینه کاری بیش از نیروی شرکت آب و فاضلاب است .
ميانگين شاخص کاهش نیروی انسانی شاغل در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي ، 24/4  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(24/4)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان واگذاری امور به پیمانکار تا حد زیادی موجب کاهش نیروی انسانی شاغل در شرکت آب و فاضلاب می گردد .
ميانگين شاخص صرفه جویی در وقت مدیران در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي، 18/4  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(18/4)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان واگذاری امور به پیمانکار موجب صرفه جویی در وقت مدیران و آزاد شدن ذهن مدیران برای انجام امور اساسی تر می گردد .
ميانگين محدودیت اختیارات مدیر درنمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي، 56/1 از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(56/1)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان  واگذاری امور به پیمانکار در  حد کمی  موجب محدودیت اختیارات مدیر و قدرت مانوردر استفاده از نیروهاخواهد شد.
ميانگين شاخص  احتیاج به نیروی جدید در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي 94/1  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(94/1)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان  برای نظارت مدیریت بر نیروهای پیمانکار تا در حد کمی احتیاج به نیروی جدیداست.
ميانگين شاخص  استاندارد کاری در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي 44/1  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(44/1)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان  واگذاری امور به پیمانکار واگذاری امور به پیمانکار خیلی کم به استاندارد کاری لطمه می زند .
ميانگين شاخص  کیفیت وسایل کارمورد استفاده پیمانکاران در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي 54/2  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(54/2)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان پیمانکار ان در حد متوسطی در انتخاب وسایل کار به کیفیت توجه می کنند.
ميانگين شاخص دقت در انتخاب افراد توسط پیمانکار در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي 92/2  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(92/2)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان پیمانکار ان در حد متوسط در انتخاب افراد دقت کافی می نمایند و گزینش صحیح به عمل می آورند.
ميانگين شاخص  تعهد و حساسیت نسبت به اهداف شرکت در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي 76/3  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(76/3)،  مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان تا حد زیادی تعهد و حساسیت نسبت به اهداف شرکت آب و فاضلاب در نیروهای پیمانکار وجود دارد..
ميانگين شاخص  کنترل بهتر فعالیتها در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي 14/4  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(14/4)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان سپردن کارها به پیمانکار  تا حد زیادی باعث کنترل بهتر فعالیتها می شود .
ميانگين شاخص  سرعت  انجام کارها در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي 4  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(4)، ،  مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان سپردن کارها به پیمانکار  تا حد زیادی باعث  سرعت  انجام کارها می شود.

ادامه مطلب
انجام پایان نامه مهندسی نساجی ارشد و دکترا

انجام رساله دکترا با همکاری ایزی تز

تلفن مشاوره 09199631325 و 09353132500 می باشد (پایان نامه و مقاله)

نویسنده

دکتر تز 09199631325 و 09353132500

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.