از نظر جایگاه زمان در انجام مقاله و این که آیا در مقطع زمان حال بر روی پدیده ای که در گذشته رخ داده است پژوهش می شود، یا روش پژوهش بر روی موضوعی که از زمان حال آغازودرآینده نیز ادامه می یابد، انجام می شود و یا این که در پژوهش از نظر جایگاه زمان بر مقطع و برش خاصی از زمان تأکید شود، می توان پژوهشها را به چند گروه طبقه بندی نمود.

بر این مبنا، پژوهشها را از نظر زمانی می توان به گروه های پژوهش مقطعی و طولی، آینده نگر و گذشته نگر و سری زمانی تقسیم نمود.

پژوهش مقطعی در تولید مقاله

این است که داده های مربوط به نمونه پژوهش، تنها در یک نقطه از زمان متمرکز بوده و در حقیقت شبیه تصویری از یک پدیده است.

این نوع پژوهش برای توصیف ویژگیها، نگرش ها، عقاید، اندیشه و رفتار افراد در یک جامعه در مقطع معینی از زمان به کار می رود. به علاوه، به منظور گردآوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع خاص از زمان از طریق نمونه گیری از جامعه انجام میشود. این گونه روش پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر می پردازد.

ادامه مطلب
انجام پایان نامه روان شناسی بالینی دکترا دکتری ارشد کارشناسی ارشد ارزان و فوری

پژوهش مقطعی چیست؟

گاهی عبارت پژوهش مقطعی برای نوع خاصی از پژوهش استفاده می شود که انجام این آن مستلزم گردآوری داده ها از برش خاصی از جامعه (نمونه پژوهش است. به عبارت دیگر، برش موردنظر در تعریف اخیر، مربوط به زمان نبوده و اشاره به جمعیت مورد بررسی دارد.

بسیاری از پژوهشهایی که در این گروه انجام می شوند درصدد آزمون فرضیه یا بررسی رابطه خاصی نیستند، لذا به عنوان پژوهشهای توصیفی نیز تلقی می شوند.

پژوهش های توصیفی مرتبط با تولید مقاله کدامند؟

در این نوع از پژوهش، تمرکز اصلی مطالعه بر ارزیابی توزیع یک نوع بیماری خاص، میزان ناتوانی، سطح ایمنی افراد، وضعیت تغذیه، میزان آگاهی و غیره قرار دارد. از رایج ترین پژوهش هایی که در این گروه صورت می گیرد، می توان به مطالعات KAP اشاره نمود.

روش نگارش پژوه

خاطرنشان میشود که امکان انجام این نوع مطالعه به صورت تحلیلی نیز وجود دارد. در این حالت، موضوع بررسی به ارزیابی وجود یک رابطه تبدیل می شود. در این حالت، این نوع مطالعه در گروه پژوهش های تحلیلی طبقه بندی می شود.

لذا این روش پژهش نه تنها به منظور توصیف، بلکه برای تعیین رابطه، اختلاف و همبستگی بین متغیرها در مقطع خاصی از زمان نیز به کار برده می شود.

پژوهش طولی در تولید مقاله

در این نوع پژوهش، داده های مربوط به موضوع پژوهش در تولید مقاله، در طول زمان و یا به عبارت دیگر در زمان های مختلف گردآوری می شوند تا تغییرات برحسب گذشت زمان، بررسی شده و به رابطه این متغیرها در طول زمان پی برده شود.

ادامه مطلب
پایان نامه مکانیک ارشد و دکتری انجام با دکترتز❤️0919/963/1325❤️

 لذا تمایز جدی آن با پژوهش مقطعی در بیش از یک بار بودن زمان مشاهده است، در عین حال برای این که پژوهشی طولی محسوب شود، حداقل به ۳ بار یا بیشتر مشاهده از یک منبع موردنیاز است. بر این اساس مطالعات «قبل و بعد» به صرف دو بار مشاهده روش پژوهش طولی مقاله طبقه بندی نمی شوند.

روش پژوهش طولی

در این روش پژوهش، به جای این که گروههای مختلف در یک مقطع زمانی خاص مطالعه شوند، یک گروه نمونه منتخب از یک جامعه در فواصل زمانی و موقعیت های مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد.این مطالعه برخلاف پژوهشهای مقطعی است که مطالعه در یک نقطه از زمان انجام میشود.

پژوهش آینده نگر در تولید مقاله

در این نوع روش پژوهش، مطالعه با انجام یک مداخله (علت) در زمان حال شروع و شناسایی معلول های احتمالی در آینده مورد پیگیری قرار می گیرد.

ازاین مطالعه برای شناسایی عوامل موثردر بروز یک پدیده استفاده میشود.باوجود اثربخشی این مطالعات، ولی به دلیل زمان بر بودن وهزینه بالای این قبیل مطالعات درعمل کمتر مورد استقبال پژوهشگران فردی قرار میگیرد.جهت حرکت زمان دراین پژوهش برخلاف پژوهش گذشته نگر مقاله است.

پژوهش گذشته نگر در تولید مقاله

درروش پژوهش، مطالعه براساس مشاهده بک معلول درزمان حال آغاز وگذشته اوبرای شناسایی روابط وعلت های احتمالی مورد برسی قرارمیگرد.

ادامه مطلب
مشاوره پایان نامه دکترا | مشاوره پایان نامه دکترا در تهران

این،مطالعه نسبت به آینده نگرکم هزینه تر بوده ولی به جهت عدم امکان حذف عوامل مخدوش گر،دقت مطالعه آینده نگر مقاله راندارند.

پژوهش سری سازمانی تولید مقاله

درپژوهش سری سازمانی تولید مقاله معمولاموضوع مورد مطالعه به صورت مکرر مورد مشاهده یااندازه گیری قرار میگیرد.

به طورکلی، سری زمانی به دوگروه قابل تقسیم است:طرح سری های زمانی بایک گروه که فقط مقایسه قبل وبعد ازمتغیر تجربی xامکان پذیرمیسازد دوم طرح سری زمانی باچند گروه که دران امکان دوبا چندمقایسه،یعنی مقایسه بعدازاجرای xبرای گروه آزمایشی ومقایسه پیش ازاجرای xبرای گروه آزمایشی ومقایسه پیش ازاجرای xبرای گروه کنترل وجود دارد.

درمواردی که برای ارزشیابی وتفسیر روابط علت ومعلولی بین متغیرها،هیچ گروه مقایسه ای دردست نیست،میتوان ازطرح سری های زمانی (که نوعی طرح آزمایش های مکرر محسوب میشود)استفاده کرد.