در مبجث قبل با نقش فرضیه در مراحل مقاله آشنا شدیم، اکنون به توضیح انواع پژوهش کمی وکیفی ازنظر فرآیند اجرا در انجام مقاله می پردازیم.

فرآیند اجرای طرح های پژوهش کمی و ماهیت داده ها در عمل می تواند به دو گروه کمی، کیفی تقسیم می شوند. در پژوهشهای کمی، از اصول کمی از قبیل نمونه گیری تصادفی، حجم نمونه و تعمیم پذیری یافته ها استفاده میشود و معمولا دارای متغیر و فرضیه است.

پژوهش های کیفی، از دسته پژوهش هایی است که در آنها متغیرهای کیفی مورد بررسی قرار گرفته و یافتن چرایی ها و چگونگی رفتارها منجر و به تفسیر دانش کمک می نمایند.

گاهی این دو روش در هم ادغام می شوند. به این معنی که در انجام یک پژوهش، از ویژگی های هر دو شیوه قبلی استفاده میشود. ادغام دو روش کمی و کیفی می تواند از نظر زمان و مراحل پژوهش باشد. مثلا، ابتدا یک پژوهش کمی صورت پذیرد و در ادامه برای تفسیر یافته ها یک پژوهش کیفی انجام شود و یا این که از ابتدا بخشی از پژوهش را به صورت کمی و بخشی را به صورت کیفی انجام داد.

پژوهش های کمی در آماده سازی مقاله

پژوهشگران برای حل مسائل موردتوجه خود و در فرآیند پژوهش خویش از روش های گوناگونی استفاده می نمایند. گوناگونی این روشها به لحاظ زمینه علمی، هدف پژوهشگر و نوع مسائل مورد پژوهش کمی است. تفاوت آشکاری بین دو روش کمی و کیفی در فرآیند گردآوری داده ها در پژوهش وجود دارد.

در پژوهشهای کمی، گردآوری داده های علمی به صورت نظام مند و معمولا تحت شرایطی که بتوان کنترل قابل ملاحظه ای بر متغیرها اعمال نمود و تحلیل داده ها را با استفاده از روشهای آماری انجام داد، صورت می پذیرد. در حالی که پژوهش کیفی می تواند به صورت نظام مند، داده های علمی را گردآوری کند، ولی حداقل کنترل را بر متغیرها خواهد داشت.

انتخاب روش مناسب در آماده سازی مقاله

انتخاب روش مناسب در پژوهش کمی کیفی در آماده سازی مقاله تا حدودی به علایق شخصی پژوهشگر، فلسفه اعتقادی او و همچنین تا حد زیادی به ماهیت و طبیعت پژوهش وابسته است .

در برخی پژوهش ها ضروری است که متغیرها با معیارهای دقیق کمی اندازه گیری شوند؛ بنابراین، تمایل فزاینده ای در راستای پژوهش های کمی وجود دارد.

ذکر این واقعیت در اینجا اجتناب ناپذیر است که پژوهش کمی و اندازه گیری و متغیرها در تمام شرایط مقدور نبوده و پژوهشگران ناچارند از روش های بین کیفی نیز استفاده نمایند. پژوهشهای کمی بیشتر بر استدلال قیاسی، قوانین منطقی و ویژگی های قابل اندازه گیری تجربیات انسان تکیه دارد.

و اندازه گیری و متغیرها در تمام شرایط مقدور نبوده و پژوهشگران ناچارند از روش های بین کیفی نیز استفاده نمایند. پژوهشهای کمی بیشتر بر استدلال قیاسی، قوانین منطقی و ویژگی های قابل اندازه گیری تجربیات انسان تکیه دارد.

ادامه مطلب
انجام پایان نامه مهندسی نساجی ارشد و دکترا

 به طور کلی، ویژگی پژوهشهای کمی شامل موارد زیر است:

بر تعداد نسبتا معدودی از مفاهيم خاص تمرکز دارد.

با ایده های از پیش پنداشت درباره این که تا چه حد و چگونه مفاهیم باهم مربوط هستند، شروع می شود.

دستورالعمل های ساختاریافته و ابزار رسمی برای گردآوری داده ها بکار برده می شود.

گردآوری دادهها تحت شرایط کنترل شده صورت می پذیرد.

 گردآوری و تحلیل داده ها بر عینیت تکیه دارد.

 تحلیل داده های عددی از طریق شیوه های آماری صورت می پذیرد

شایان ذکر است که پژوهش های کمی مانند پژوهش های کیفی و طبعا با درجات متفاوت، دارای نکات قوت و ضعف خاص خود می باشند.

معمولا تحلیل داده ها در پژوهش کمی با مقوله هایی شامل سطح اندازه گیری، آمار توصیفی، آمار استنباطی و تحلیل آماری چند متغیره سروکار دارد که در جای خود تا آنجا که در گستره این کتاب بگنجد، شرح داده خواهد شد.

انواع پژوهش کمی و کیفی در آماده سازی مقاله
انواع پژوهش کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

پژوهش های کیفی در آماده سازی مقاله

پژوهشهای کیفی اغلب به پژوهش های «هولیستیک» مشهور است (دربرگیرنده انسان باهمه پیچیدگی های آن) و طبیعی است (بدون هیچ گونه مداخله یا کنترل از جانب پژوهشگر).

پژوهش کیفی روش منظمی برای توصیف اجزای شرایط و ویژگی هایی درباره پدیده های انسانی است که قابل تبدیل به کمیت نیستند. به عبارت دیگر، پژوهش  کیفی، گردآوری، تحلیل و تفسیر داده های غنی و روایت گونه است که به منظور درک عمیق مفاهیم و پدیده هایی که به دلیل وجود عامل انسانی در آنها، پیچیدگی زیادی دارند. این پژوهش ها که مبتنی بر فلسفه پدیدار شناختی بوده و در جایگاه طبیعی خود با افراد واقعی (و نه در محیط تجربی) درباره افراد تحت کنترل انجام می شود، پژوهش کیفی نامیده می شود.

روش گردآوری کیفی در آماده سازی مقاله

در پژوهش های کیفی به گردآوری و تحلیل مطالب بدون ساختار مشخص و گاهی داستانی پرداخته می شود و نتیجه ای کاملا انتزاعی از توانایی ها و برداشت های انسان ارائه می شود. پژوهش های کیفی به خاطر تأكیدی که بر واقعیت های موضوعی دارند، نیاز به حداقل ساختار و حداکثر دخالت پژوهشگر دارند، به نحوی که پژوهشگر سعی بر آن دارد تا به افرادی که تجارب آنها مورد مطالعه است، نوعی جامعیت بدهد.

اعمال ساختار بر موقعیت پژوهش (برای مثال، با تصمیم گیری آغازین دقیقا درباره این که چه سؤالاتی باید پرسیده شود و چگونه باید مطرح شوند) الزاما بخشی از تجارب فرد یا افراد مورد مطالعه را محدود می کند. روشهای کیفی برای درک برخی مسائل پیچیده و گسترده جوامع انسانی، بسیار مناسب تر و عملی تر از روش های کمی هستند.

ادامه مطلب
هزینه رساله دکتری و انجام با کم ترین هزینه در دکترتز❤️0919/963/1325❤️

 ارتباط پژوهشهای کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

در مورد پیوندهای موجود بین پژوهشهای کمی و کیفی و حمایتی که این دو شیوه. شیوه پژوهش از یکدیگر می توانند به عمل بیاورند، فلیک به نقل از بریمن و به یازده مورد اشاره می نمایند.

. امکان استفاده از منطق چند بعدی، یعنی یافتن نمونه های کیفی در برابر نتایج کمی

. تائید پژوهش کمی به وسیله پژوهش کیفی

. تائید پژوهش کیفی به وسیله پژوهش کمی

. تلفیق این دو روش به منظور ارائه تصویری کلی تر از موضوع مورد پژوهش

. مطالعه ویژگی های ساختاری با روشهای کمی و وجوه فرایندی با رویکردهای کیفی

. اتکای روش کمی بر دیدگاه پژوهشگر و تکیه روش کیفی بر دیدگاه های افراد مورد بررسی

. امکان تعمیم پژوهش کیفی از طریق یافته های کمی

. تسهیل تفسیر متغیرها در مجموعه داده های کمی از طریق یافته های کیفی

. امکان برقراری رابطه سطوح خرد و کلان پژوهش

. شفاف سازی مراحل مختلف فرآیند پژوهش ترکیبی کمی و کیفی وجود صورت های تلفیقی در پژوهش کیفی در طرح های نیمه آزمایشی.

تفاوت پژوهشهای کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

بین پژوهشهای کمی و کیفی تفاوت های زیادی مطرح است، ولی به اختصار می توان به موارد زیر اشاره نمود. پژوهشهای کمی بخش قابل توجهی از حجم پژوهش ها را در آماده سازی مقاله به خود اختصاص می دهد. این نوع پژوهش بیشتر مفهوم عینی داشته و وابسته به آمار، عدد و رقم است.

 در این نوع پژوهش برای دستیابی به میزان قابل قبولی از کیفیت و صحت یافته ها، حجم نمونه با استفاده از فرمول های آماری محاسبه می شود.

آماده سازی مقاله

از سوی دیگر، پژوهشهای کیفی به گردآوری، تحلیل و تفسیر داده ها، بر اساس مشاهده آنچه در جامعه رخ می دهد، می پردازد. برخلاف پژوهشی های کمی که به دنبال سنجش و شمارش چیزها است، در پژوهش های کیفی، پژوهشگر به دنبال درک معانی، مفهوم تشریح ویژگیها، نمادها و توصیف پدیده هایی است که مشاهدهمی نماید.

پژوهشهای کیفی ذهنی تر از پژوهشهای کمی بوده و در آن از روش های  متفاوتی برای گردآوری داده ها که عمدتا مبتنی مشاهده و مصاحبه های ژرف نگر و گروه های متمرکز است، استفاده می گردد.

مقایسه پژوهش های کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

پژوهش های کیفی بیشتر ماهیت اکتشافی داشته، گسترده است و طی آن بخش محدودی از جامعه به صورت عمیق مورد مطالعه و مصاحبه قرارگرفته و یا از گروههای متمرکز استفاده میشود. در این نوع پژوهش، از شرکت کنندگان درخواست می شود که به تعدادی سؤال کلی پاسخ دهند و مصاحبه کننده یا هدایت کننده گروه، با تأمل و تفحص در پاسخها، تلاش می نماید به درک افراد، دیدگاه ها و احساس آنان در خصوص موضوعات موردبحث پی برده و میزان توافق موجود در گروه را تعیین نماید.

ادامه مطلب
انجام پایان نامه حقوق ارشد و دکترا در سایت دکتر تز

کیفت یافته ها در پژوهش های کیفی کاملا وابسته به مهارت، تجربه و میزان حساسیت مصاحبه کننده است. پژوهش های کیفی اغلب ارزان تر از پژوهش های کمی بوده و برای کسب نیازهای ارتباطی افراد و بررسی پاسخ های آنان بسیار مؤثر است.

مقایسه ویژگی های پژوهش های کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

 در نهایت می توان چنین نتیجه گیری نمود که پژوهشهای کمی بیشتر ماهیت عینی و پژوهشهای کیفی ماهیت انتزاعی دارند. در ادامه بحث، تفاوت های بیشتری را ملاحظه خواهید نمود.

شایان ذکر است که با وجود تفاوت در پارادایم و فلسفه کار، این دو شیوه پژوهش درانجام پایان نامه در تقابل با یکدیگر قرار نداشته و عناصر این دو می تواند به صورت ترکیبی و هم زمان نیز، در پژوهش مورداستفاده قرار گیرند.

مزایای پژوهش های کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

 مزایای شیوه ترکیبی این است که از توسعه پژوهش (یافته های یک بخش، در بخش دیگر پژوهش استفاده می شود. نظیر استفاده از پژوهش کیفی برای تولید ابزار سنجش که در بخش پژوهش کمی می تواند مورداستفاده قرار گیرد)، افزایش اعتبار پژوهش (اطمینان از صحت نتایج به دلیل استفاده از منابع متفاوت)، مکمل بودن یافته ها افزوده شدن اطلاعات به یکدیگر، به عبارت دیگر، اضافه شدن کلمات به ارقام و برعکس) و خلق افق های فکری جدید به وسیله بروز شرایط و دورنماهای بدیع.

باوجود مزایای فوق، علاوه بر تفاوتهای پارادایمی و فلسفی، بالا رفتن هزینه، ناکافی بودن آموزش ها ومطالب علمی به عنوان مانع دراستفاده ازشیوه ترکیبی عمل می نماید.

انواع پژوهش کمی و کیفی در آماده سازی مقاله
انواع پژوهش کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

موارد کاربرد پژوهش های کیفی در آماده سازی مقاله

 به گونه ای فراگیر، پژوهشهای کیفی در موارد زیر به کار گرفته می شوند: موضوع پژوهش و هدف مطالعه مربوط به «کیفیت» پدیده ها باشد

. بر روی تجربه یا رفتار نامعلوم شخص یا پدیده مطالعه شود

. درک و فهم پدیده ای موردنظر است که اطلاعات اندکی از آن در دست باشد

. مطالعه یک واقعه یا جریان اجتماعی به شیوه کمی عملی نباشد

. مطالعه سازمان ها، گروهها و اشخاص موردنظر باشد

. نوع پژوهش استقرایی یا اکتشافی باشد

. اهدف پژوهشگر ساخت نظریه و تشریح آن باشد

. مطالعه عمیقی از پدیده یا شخص یا مکان معینی موردنظر باشد

.پدیده بسیار کمیاب باشد، یا مطالعه حالت های استثنایی پدیده ها موردنظر باشد.