دکتر تز
قیمت پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری دکترا و رساله دکتری دکترا در سال 1402

قیمت پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری دکترا و رساله دکتری دکترا در سال 1402

قیمت پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری دکترا و رساله دکتری دکترا در سال 1402

قیمت پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری دکترا و رساله دکتری دکترا در سال 1402 :

قیمت پروپوزال و پایان نامه برق در سال 1402

به روز رسانی تا شهریور 1402

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه برق

برای مقطع ارشد :

انجام پروپوزال ارشد : 1.5 تا 2 میلیون تومان

انجام پایان نامه ارشد : 5 تا 6 میلیون تومان

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه برق

برای مقطع دکتری :

انجام پروپوزال دکتری : 3 تا 4 میلیون تومان

انجام پایان نامه دکتری : 15 تا 20 میلیون تومان


قیمت پروپوزال و پایان نامه عمران در سال 1402

به روز رسانی تا شهریور 1402

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه عمران

برای مقطع ارشد :

انجام پروپوزال ارشد : 1.5 تا 2 میلیون تومان

انجام پایان نامه ارشد : 5 تا 6 میلیون تومان

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه عمران

برای مقطع دکتری :

انجام پروپوزال دکتری : 3 تا 4 میلیون تومان

انجام پایان نامه دکتری : 15 تا 20 میلیون تومان


قیمت پروپوزال و پایان نامه نقشه برداری در سال 1402

به روز رسانی تا شهریور 1402

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه نقشه برداری

برای مقطع ارشد :

انجام پروپوزال ارشد : 1.5 تا 2 میلیون تومان

انجام پایان نامه ارشد : 5 تا 6 میلیون تومان

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه نقشه برداری

برای مقطع دکتری :

انجام پروپوزال دکتری : 3 تا 4 میلیون تومان

انجام پایان نامه دکتری : 15 تا 20 میلیون تومان


قیمت پروپوزال و پایان نامه مکانیک در سال 1402

به روز رسانی تا شهریور 1402

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مکانیک

برای مقطع ارشد :

انجام پروپوزال ارشد : 1.5 تا 2 میلیون تومان

انجام پایان نامه ارشد : 5 تا 6 میلیون تومان

ادامه مطلب
انواع پژوهش و بررسی از نظر منطق استدلال با دکترتز❤️0919/963/1325❤️

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مکانیک

برای مقطع دکتری :

انجام پروپوزال دکتری : 3 تا 4 میلیون تومان

انجام پایان نامه دکتری : 15 تا 20 میلیون تومان


قیمت پروپوزال و پایان نامه معدن در سال 1402

به روز رسانی تا شهریور 1402

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه معدن

برای مقطع ارشد :

انجام پروپوزال ارشد : 1.5 تا 2 میلیون تومان

انجام پایان نامه ارشد : 5 تا 6 میلیون تومان

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه معدن

برای مقطع دکتری :

انجام پروپوزال دکتری : 3 تا 4 میلیون تومان

انجام پایان نامه دکتری : 15 تا 20 میلیون تومان


قیمت پروپوزال و پایان نامه محیط زیست در سال 1402

به روز رسانی تا شهریور 1402

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه محیط زیست

برای مقطع ارشد :

انجام پروپوزال ارشد : 1.5 تا 2 میلیون تومان

انجام پایان نامه ارشد : 5 تا 6 میلیون تومان

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه محیط زیست

برای مقطع دکتری :

انجام پروپوزال دکتری : 3 تا 4 میلیون تومان

انجام پایان نامه دکتری : 15 تا 20 میلیون تومان


قیمت پروپوزال و پایان نامه صنایع در سال 1402

به روز رسانی تا شهریور 1402

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه صنایع

برای مقطع ارشد :

انجام پروپوزال ارشد : 1.5 تا 2 میلیون تومان

انجام پایان نامه ارشد : 5 تا 6 میلیون تومان

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه صنایع

برای مقطع دکتری :

انجام پروپوزال دکتری : 3 تا 4 میلیون تومان

انجام پایان نامه دکتری : 15 تا 20 میلیون تومان


قیمت پروپوزال و پایان نامه مهندسی پزشکی در سال 1402

به روز رسانی تا شهریور 1402

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی پزشکی

برای مقطع ارشد :

انجام پروپوزال ارشد : 1.5 تا 2 میلیون تومان

ادامه مطلب
انجام پایان نامه بافت شناسی دامپزشکی ارشد و دکترا

انجام پایان نامه ارشد : 5 تا 6 میلیون تومان

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی پزشکی

برای مقطع دکتری :

انجام پروپوزال دکتری : 3 تا 4 میلیون تومان

انجام پایان نامه دکتری : 15 تا 20 میلیون تومان


قیمت پروپوزال و پایان نامه نفت در سال 1402

به روز رسانی تا شهریور 1402

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه نفت

برای مقطع ارشد :

انجام پروپوزال ارشد : 1.5 تا 2 میلیون تومان

انجام پایان نامه ارشد : 5 تا 6 میلیون تومان

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه نفت

برای مقطع دکتری :

انجام پروپوزال دکتری : 3 تا 4 میلیون تومان

انجام پایان نامه دکتری : 15 تا 20 میلیون تومان


قیمت پروپوزال و پایان نامه مهندسی کامپیوتر در سال 1402

به روز رسانی تا شهریور 1402

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

برای مقطع ارشد :

انجام پروپوزال ارشد : 1.5 تا 2 میلیون تومان

انجام پایان نامه ارشد : 5 تا 6 میلیون تومان

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر

برای مقطع دکتری :

انجام پروپوزال دکتری : 3 تا 4 میلیون تومان

انجام پایان نامه دکتری : 15 تا 20 میلیون تومان


قیمت پروپوزال و پایان نامه مهندسی شیمی در سال 1402

به روز رسانی تا شهریور 1402

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی شیمی

برای مقطع ارشد :

انجام پروپوزال ارشد : 1.5 تا 2 میلیون تومان

انجام پایان نامه ارشد : 5 تا 6 میلیون تومان

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی شیمی

برای مقطع دکتری :

انجام پروپوزال دکتری : 3 تا 4 میلیون تومان

انجام پایان نامه دکتری : 15 تا 20 میلیون تومان


قیمت پروپوزال و پایان نامه مهندسی دریا در سال 1402

به روز رسانی تا شهریور 1402

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی دریا

برای مقطع ارشد :

ادامه مطلب
انواع پژوهش از نظر منطق استدلال

انجام پروپوزال ارشد : 1.5 تا 2 میلیون تومان

انجام پایان نامه ارشد : 5 تا 6 میلیون تومان

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی دریا

برای مقطع دکتری :

انجام پروپوزال دکتری : 3 تا 4 میلیون تومان

انجام پایان نامه دکتری : 15 تا 20 میلیون تومانقیمت پروپوزال و پایان نامه مهندسی پلیمر در سال 1402

به روز رسانی تا شهریور 1402

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی پلیمر

برای مقطع ارشد :

انجام پروپوزال ارشد : 1.5 تا 2 میلیون تومان

انجام پایان نامه ارشد : 5 تا 6 میلیون تومان

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی پلیمر

برای مقطع دکتری :

انجام پروپوزال دکتری : 3 تا 4 میلیون تومان

انجام پایان نامه دکتری : 15 تا 20 میلیون تومان


قیمت پروپوزال و پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات در سال 1402

به روز رسانی تا شهریور 1402

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات

برای مقطع ارشد :

انجام پروپوزال ارشد : 1.5 تا 2 میلیون تومان

انجام پایان نامه ارشد : 5 تا 6 میلیون تومان

قیمت انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات

برای مقطع دکتری :

انجام پروپوزال دکتری : 3 تا 4 میلیون تومان

انجام پایان نامه دکتری : 15 تا 20 میلیون تومان

قیمت پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری دکترا و رساله دکتری دکترا در سال 1402

انجام رساله دکتری با همکاری ایزی تز

تلفن مشاوره 09199631325 و 09353132500 می باشد (پایان نامه و مقاله)

نویسنده

دکتر تز 09199631325 و 09353132500

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.