اکنون که سطوح وروش های پژوهش درفصل سوم بررسی شدند، می توان به این نتیجه دست یافت که انجام پایان نامه روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد دارای سه لایه از دیدگاه پژوهش می باشند.

پژوهش سطحی درفصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

در این سطح از پژوهش، نگاهی گذرا به مسائل روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد می شود و آنچه وجود دارد، بدون تجزیه و تحلیل بیان می گردد. به سخن دیگر این سطح از پژوهش سرشاخه دیدن است. نگاهی که پرنده از فراز درختان سر به فلک کشیده به اطراف می نماید. روش پژوهش توصیفی» در این سطح قرار دارد. مسائل، آن چنان که هست، بازگو می گردد.

می شود و آنچه وجود دارد، بدون تجزیه و تحلیل بیان می گردد. به سخن دیگر این سطح از پژوهش سرشاخه دیدن است. نگاهی که پرنده از فراز درختان سر به فلک کشیده به اطراف می نماید. روش پژوهش توصیفی» در این سطح قرار دارد. مسائل، آن چنان که هست، بازگو می گردد.

پژوهش میانی درفصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

این سطح از پژوهش، از سرشاخه ها، پایین تر آمده و به ساقه ی درختان نظر می افکند به عبارت دیگر، هرگونه رابطه و همبستگی، بررسی شده و نگاهی دقیق به متغیرها و پیش بینی آینده صورت می گیرد.

روش تحقیق همبستگی و همخوانی، موردی و زمینه ای، تجربی حقیقی و نیمه تجربی در این سطح قرار دارند.

پژوهش ریشه ای درفصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

این سطح عمیق ترین بخش بررسی متغیرها است. در این سطح به ریشه یابی پدیده ها، حوادث و رویدادهایی که اتفاق افتاده اند، پرداخته می شود.

روش پژوهش تاریخی، روش پژوهش علی یا پس از وقوع و روش پژوهش ع مقایسه ای در این سطح قرار دارند.

انواع روش های انجام تحقیق

استفاده از روش های متنوع در علوم انسانی و اجتماعی به دلیل تعدد عوامل و متغیرهای مؤثر در روابط بین پدیده های آن باعث ارائه ی انواع گوناگونی از سطوح روش پژوهش درفصل سوم شده است. بحث در مورد انواع روش تحقیق علمی یا انواع تحقیق با طبقه بندی آنها بر پایه فرضیه های مختلف صورت گرفته است. روش هایی مانند روش تحقیق پایه ای، توصیفی، تبیینی، ارزیابی، اکتشافی، تجربی و استراتژیک متناسب با دیدگاه های طبقه بندی شدهی بالا تعریف و تعیین شده است.

 همچنین گاهی تقسیم بندی انواع تحقیق بر پایه موضوع تحقیق صورت می گیرد، مانند تحقیقات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و یا به همین ترتیب بر پایه ماهیت کاربردی یانظری یا توسعه ای بودن تحقیق، تحقیقات به کاربردی، بنیادی و توسعه ای تقسیم میشوند. هم چنین برخی روش شناسان بر پایه شیوه ی استدلال و استنتاج در تحلیل داده های کمی و کیفی مورد مطالعه، انواع روش های تحقیق را تحلیلی، توصیفی، استدلالی، مقایسه ای، ارزیابی، همبستگی، آزمایشی، علمی، آماری و … معرفی می نمایند. براین اساس بیشتر صاحب نظران، روش تحقیق توصیفی صرف را در تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری به کار نمی گیرند و

تحلیلی همراه با توصیف را برای این گونه رساله ها مناسب تر می دانند.

فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد و روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد
فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد و روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

انواع روش انجام تحقیق در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

به طور کلی روش های انجام تحقیق را به روش اسنادی یا بررسی اسناد، مصاحبه،مشاهده و مستندسازی” تقسیم می کنند:

بررسی مدارک و اسناد در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

 این روش که بیشتر روش اختصاصی مربوط به حوزه ی مطالعات تاریخی است، به تازگی در مطالعات علوم اجتماعی و انسانی نیز کاربرد گسترده ای پیدا کرده است. منابع مورد استفاده در این روش عمدتا مقالات علمی، کتاب ها، گزارش ها و اطلاعات موجود در کتابخانه ها، شبکه های اطلاع رسانی، سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی را شامل می شود و برای همین در اذهان عمومی به «روش کتابخانه ای» معروف شده است.

مصاحبه یکی از روش های اختصاصی مطالعات علوم اجتماعی و انسانی است. مصاحبه که به تعریف روش شناسان «گفتگوی هدفدار» است، هم در روش تحقیق در فصل سوم کمی و هم کیفی کاربرد دارد. در روش های کمی، مصاحبه به همراه پرسشنامه ای از پیش تهیه شده و با سؤال های معین، باز یا بسته و یا ترکیبی از این دو و با پاسخ های پیش بینی شده صورت می گیرد. در روش های تحقیق کیفی، مصاحبه با سؤال های محدود، باز و بدون پیش بینی پاسخ احتمالی همراه است و در مدت زمان مصاحبه طولانی تر و پرسش ها راجع به جزئیات عمیق تری باشد، اطلاعات گردآوری شده از چنین مصاحبه هایی، دقیق تر و قابل اتکاتر است. به این سبب، نتایج حاصل از این مصاحبه اطلاعات دقیقی به محقق می دهد که به درک عمیق وی از پدیده یا رابطه ی مورد مطالعه کمک می کند. از این رو، این مصاحبه را «مصاحبه عمیق» نیز نامیده اند.

از نکات قابل توجه در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد انتخاب مناسب گروه ها و شخصیت هایی است که یا درباره موضوع تحقیق صاحب تخصص یا مسئولیت هستند و یا ممکن است ارتباط مستقیمی با آن نداشته باشند، اما از قدرت تحلیل و استنتاج قابل توجهی برخوردار باشند. به هر صورت، انتخاب افراد کلیدی بسیار با اهمیت بوده و بر غنای آن می افزاید.

مشاهده در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

در روش شناسی تحقیق کیفی، مشاهده یکی از روش های عمده ای اس طی آن خود را مستقیما درگیر کار تحقیق از راه تجزیه و تحلیل بافت می کند. البته در روش شناسی تحقیق کمی، این مشاهده خیلی سطحی ومقدماتی است.وپیش ازتشکیل دسشنامه صورت می گیرد.

. اما در روش شناسی تحقیق کیفی مشاهده یکی از روش های ضروری برای درک عمیق ماهیت پدیده ها و متغیرهای مورد مطالعهاست.

این روش تحقیق بسته به نوع حضور و مشاهدهی محقق به مشاهدهی سطحی( فعال و مشارکتی طبقه بندی می شود. در مشاهدهی سطحی محقق به شكل گذر اقدام به مطالعه ی پدیده ها و رویدادها می کند تا شناختی کلی و سطحی را درباره آنها به دست آورد. در مورد مشاهدهی فعال، محقق مشاهده را همراه با تجزیه و تحلیل یافته ها و مقایسه ی آنها با مشاهدات قبلی یا اطلاعات و یافته های دیگر و احيانا همراه با مصاحبه و گفتگو انجام می دهد. در مشاهده ی مشارکتی نیز برای تعمیق مشاهدات محقق نوعی همکاری نزدیک تر در مدت طولانی با عوامل و پدیده های مورد مشاهده صورت می گیرد.

مستند سازی روش تحقیق

این روش تحقیق که اختصاص به تحقیقات میدانی دارد، در روش های تحقیق کمی و کیفی به کار می رود. مستندسازی یا تولید اسناد و مدارک جدید در حین انجام روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد از سوی برخی روش شناسان به عنوان یکی از روش های اصلی به شمار می آید. اما برخی دیگر از روش شناسان این روش را یکی از روش های تکمیلی جمع آوری داده ها نام برده اند. اما به هر حال با توجه به ورود فناوری های نوین به عرصه های پژوهش و تحقیق، این روش در مطالعات اجتماعی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای کاربرد گسترده ای پیدا کرده است.

 این روش تحقیق معمولا با انجام مصاحبه، مشاهده اسناد یا مدارک جدید به شکل نقشه، نوار ویدئویی، نوار کاسست، عکس و اسلاید همراه بوده که در هنگام تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات و داده های تحقیق استفاده می شوند.

ابزار تحقیق درفصل سوم

ابزار تحقیق، در حقیقت وسایل و ابزاری است که محقق برای روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده می کند. هریک از ابزار برای تحقیق خاصی به کار می رود و کاربرد مخصوص خود را دارد. به این ترتیب، هر یک از روشهای تحقیق یاد شده، ابزار تحقیق ویژه ای را لازم دارد. مثلا روش تحقیق اسنادی از ابزار «فیش برداری استفاده می کند و در روش تحقیق مصاحبه ای از ابزار پرسشنامه» و در مشاهده از «دوربین» می توان استفاده کرد.

فرآیند سازماندهی انجام روش تحقیق

به طور کلی فرآیند سازماندهی انجام یک تحقیق به چهار صورت زیر تقسیم می شود که هر یک واجد خصوصیات ویژه ای بوده و متناسب با انواع تحقیق می توان از آن بهره برداری نمود.

 فرآیند خطی روش تحقیق

 در فرآیند خطی «بورگس» مراحل انجام روش تحقیق فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد در یک خط مستقیم و به صورت پشت سرهم سازماندهی شده، و هر مرحله منبعث از مرحله ی پیشین بوده و به مرحله ی پسین ختم می شود.

فرآیند گام به گام روش تحقیق

 در فرآیند گام به گام «کن» مراحل تحقیق در فواصل معینی باهم ارتباط دارند اما ضرورتا به شکل خطی سازماندهی نمی شوند.

 فرآیند حلقوی روش تحقیق

 در فرآیند حلقوی تحقیق رودستام و نیوتن مراحل تحقیق به صورت حلقوی سازماندهی شده اند و در هر مرحله می توانند بر یکدیگر تاثیر مستقیم بگذارند

فرآیند حلزونی روش تحقیق

در فرآیند حلزونی «لاكستر» مراحل تحقیق پیچیده بوده وبه صورت ترکیبی از فرآیندهای یاد شده در موارد خاص و تحقیقات پیچیده – به کار می رود که می توان ویژگی هایی را برای آن برشمرد از جمله اینکه فرآیند حلقوی است، تقریبا از همه نقاط می توان وارد آن شد، فرآیندی پایان ناپذیر است، امکان بازنگری اقدامات را فراهم می کند و سرانجام محقق را به نقاط آغازین مختلف باز می گرداند. نتیجه آنکه انتخاب روش تحقیق در تدوین یک پایان نامه اساسا به هیچ وجه نمی تواند کلی باشد، بلکه باید مفاهیم و مصادیق آن به صورت روشن و صریح در هر مرحله از فرآیند تحقیق مشخص و توضیح داده شود.

برنامه مطالعه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

به طور کلی یکی از اقدامات مقدماتی و اساسی تدوین پایان نامه داشتن برنامه ی مطالعه است، به این معنی که در ابتدا دانشجو کلیه اقدامات خود را فهرست بندی نموده و بر پایه یک برنامه ی زمان بندی شده آن را به نظم می کشد. به عبارت دیگر، در برنامه ی مطالعه ی مرحله به مرحله به طور دقیق معلوم می شود دانشجو چه اقداماتی را در چه دوره های زمانی باید به اجرا گذارد و در این برنامه است که دقیقا جایگاه او در هر زمان معلوم می شود که به چه میزان کار تحقیق را پیش برده و یا چه میزان از کار باقی مانده است. به همین دلیل، یکی از اقدامات مهم در فرآیند تدوین پایان نامه تعیین برنامه ی مطالعه است.

تعیین قلمروی تحقیق و محدودیت در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد

یکی دیگر از بخش های لازم که معمولا اساتید راهنما دانشجویان را ترغیب به طرح آن می نمایند، بیان محدودیت ها و تنگناهایی است که محقق در فرآیند تدوین پایان نامه با آن ها روبرو می شود.به همین دلیل دانشجو با بیان قلمروی تحقیق مشخص می کند که روش تحقیق در فصل سوم(PDF) او شامل چه حوزه هایی از نظر موضوعی، زمانی یا مکانی بوده و هم چنین چه نارسایی ها و کاستی هایی او را در این روند محدود ساخته است.

اشاره به هر یک از این موارد در فصل مقدمه ی پایان نامه از آن رو نیاز است که می تواند کمبودها و اشکالات احتمالی پایان نامه را توجیه و مرتفع نماید.

شایان ذکر است محدودیت های تحقیق با محدودیت های محقق تفاوت دارد و گاه به اشتباه، این دو بجای یکدیگر به کار می روند.