پژوهش های کمی از نظر فراوانی، جا یگاه بالاتری نسبت به پژوهش های کیفی داشته وهم ازنظر قدمت نیز سابقه بیشتری را دارا هستند. با توجه به تشریح انواع پژوهش کمی وکیفی از نظر فرایند اجرا در انجام پایان نامه درفصل قبل در این فصل به انواعی ازپژوهش های کمی که کاربرد بیشتری در ادبیات پژوهشی دارند، اشاره می شود.

 پژوهش های توصیفی در نگارش مقاله ونوشتن پایان نامه

این پژوهش ها برای تهیه تصویر دقیق از شرایط عینی یک پدیده و اولین گام در تلاش شناخت یک پدیده است. در خاتمه کار پژوهش های توصیفی که به شیوه مطالعات کمی یا مقداری، انجام می شود، شاهد مجموعه ای از اطلاعات هستیم که در قالب جداول و ارقام و با استفاده از آمار توصیفی بیان شده و در آنها به میانگین، انحراف معیار، درصد و … اشاره می شود.

 در ادامه به برخی از پژوهش های توصیفی می پردازیم که در مطالعات کمی کاربرد دارند.

 پژوهش پیمایشی

این نوع پژوهش برای پیمایش های بزرگ که لازم است حجم انبوهی از پرسشنامه های بسته در بازه زمانی محدود تکمیل شود، بکار گرفته میشود. از نظر برخی از پژوهشگران، این روش، روش پژوهش مستقل نبوده و در انواع روش های پژوهش کمی برای گردآوری داده می تواند مورداستفاده قرار گیرد.

در این پژوهش تعمیم یافته ها و نتایج به عنوان یکی از مهمترین مزیتها محسوب شده و از شیوه های مختلفی نمونه گیری و انتخاب نمونه استفاده می کند. در این پژوهش به منظور تعمیم یافته، توجه به روایی و پایایی بسیار حائز اهمیت بود است.

پژوهش تحلیلی

دومین مجموعه از پژوهش های کمی درنگارش مقاله و نگارش پایان نامه، در قالب پژوهش های تحلیلی پیدا می نمایند. اغلب پژوهش های تحلیلی در محیط کنترل شده و با دست کاری متغیرها انجام می شوند. به طور کلی، پژوهش های تحلیلی به دو گروه پژوهشهای تجربی و شبه تجربی تقسیم میشوند.

پژوهش تجربی

این نوع پژوهش از پژوهش های کمی بهترین شیوه برای اثبات روابط علت و معلولی است. این پژوهش آخرین گام و قطعی ترین روش در فرآیند پژوهش کمی برای رد یا پذیرش عقاید، مفروضات، ادعاها و فرضیه ها در مورد یک رفتار و تأثیراتی است که در شرایط کنترل شده از یک مداخله خاص حادث می شود. در این نوع پژوهش، شرایط پیرامون یک پدیده، کاملا تحت کنترل قرار گرفته و پس انجام مداخله، نتایج حاصل مورد سنجش قرار می گیرد. نکته مهم دیگر این است که این پژوهشگر است که تصمیم می گیرد بر روی چه امری و به چه میزانی مداخله صورت پذیرد و از دخالت در چه بعدی اجتناب شود.

پژوهش های کمی در نگارش مقاله و نوشتن پایان نامه
پژوهش های کمی در نگارش مقاله و نوشتن پایان نامه

روش مقایسه در پژوهش های تجربی

این امکان گزینش، راهی برای جلوگیری از سوگیری هنگام مقایسه نتایج حاصل از گروه های مورد مطالعه است. طرح های تجربی حقیقی مهم ترین روش موجود پیش روی دانشمندان برای آزمون فرضیه های مربوط به شناسایی روابط علت و معلول بین متغیرها است.به لحاظ خواص ویژه کنترلی، این نوع مطالعه به بهترین وجه ممکن رابطه متغیر مستقل و وابسته را نشان داده و بالاترین درجه اطمینان از وجود رابطه علت و معلول را فراهم می سازد.

محدویت های پژوهش تجربی در نوشتن پایان نامه

به رغم تمام امتیازهایی که این نوع از پژوهش های کمی( تجربی) دارا می باشند، در عین حال محدودیت هایی را نیز دارا هستند، از جمله:

الف) متغیرهایی وجود دارند که به سادگی قابل دست کاری نیستند. تعداد قابل ملاحظه ای از خصوصیات و ویژگی های انسانی از این مقوله اند.

ب) تعدادی ازمتغیرها هستند که به صورت تکنیکی می توان آنها را دست کاری لحاظ ملاحظه اخلاقی دست کاری این متغیرها در خیلی از اوقات جایزنیست.

پ) در برخی موقعیت ها موقعیت ها، تجربه ممکن است به جهت محدودیت های اداری و یا را به راحتی میسر نباشد.

رابطه علی در پژوهش های تجربی هنگام نگارش مقاله

وقتی در نظر است بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه على برقرار کرد، بایدهنرهای دیگری که ممکن است این رابطه را تحت تأثیر قرار دهند، کنترل . به بیان دیگر، تأثیر احتمالی سایر متغیرها بر متغیر وابسته باید به گونه ای سیاسی شود تا بتوان تأثيرها على واقعی متغیر مستقل بر متغیر وابسته را معین و همچنین ضرورت دارد متغیر مستقل دست کاری شود تا بتوان میزان تاثیرات على آن را شناخت.

کنترل ها و دست کاری را به بهترین وجه می توان در محیطی ساختگی به نام آزمایشگاه صورت داد که در آنجا تأثيرات على آزموده میشود.

ویژگی های پژوهش های تجربی

به طور خلاصه، پژوهشهای تجربی دارای ویژگی های زیر است:

الف) کنترل شدید متغیرها و ایجاد شرایط تجربی از طریق کنترل مستقیم متغیرها و روش تصادفی انتخاب نمونه ها

ب) انتخاب گروهی به عنوان شاهد برای مقایسه با گروه تجربی

پ) تلاش پژوهشگر بر کنترل دقیق شرایط

ت) پاسخگویی نتایج پژوهش به فرضیه های مطرح شده

ث) قابلیت تعمیم نتایج

 ج) تحت کنترل در آوردن کلیه متغیرها و دست کاری یک یا چند متغیر

 چ) بررسی اثرات و روابط متغیرها