دکتر تز
انواع پژوهش در رساله دکتری

انواع پژوهش در رساله دکتری

انواع پژوهش در رساله دکتری انواع پژوهش در رساله دکتری : پژوهش های ترکیبی در رساله دکتری پژوهش ترکیبی نوعی از انواع پژوهش است که از ویژگی پژوهش های کمی و کیفی برخوردار است. این که پژوهش کمی و کیفی چگونه باهم ترکیب شوند، حالتهای مختلفی ممکن است رخ دهد. ترکیب شدن دو پژوهش ممکن […]

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.