دکتر تز
انجام پایان نامه دکتری منابع طبیعی | انجام رساله دکترا منابع طبیعی

انجام پایان نامه دکتری منابع طبیعی | انجام رساله دکترا منابع طبیعی

انجام پایان نامه دکتری منابع طبیعی | انجام رساله دکترا منابع طبیعی

الف- عنوان تحقیق

1-  عنوان به زبان فارسی:  بررسی تعاونی های جنگل نشين برحفاظت ،  احياء از وضعيت اقتصادی جنگل نشينان غرب استان مازندران ( مطالعه موردی تعاونی جنگل نشين بنشکی  )

2-  عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):
تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏ هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.

Review of forest cooperative Brhfazt, restoration of the economic situation of West Mazandaran forest (forest dwellers Bnshky case study of cooperative

ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از انجام پایان نامه دکتری منابع طبیعی | انجام رساله دکترا منابع طبیعی حاضر) : 

جنگل هاي مازندران با وسعتي حدود 964191 هکتار با موقعيت و شرايط رويشگاهي و اکولوژيک مناسب جزء جنگلهاي توليدي و تجاري منحصر ب فرد ايران هستند وبه عنوا منابع تجديد شونده تاثير بزايي بروضعيت اقتصادي – اجتماعي و زيست محيطي جامعه انساني دارند عواملي چون کشاورزي و دامدار سنتي ، استفاده ازچوب به عنوان سوخت و بهره برداري غيراصولي ، رشد جمعيت روستايي باعث تخريب اين منابع و کاهش روزافزون سطح آنها شده است .
دوموضوع اساسي درباره جنگل هاي شمال از مدتها قبل مطرح بود . اول حفظ آنچه وجود دارد ، دوم توسعه وضع موجود براي دستيابي به شاخص هاي بين المللي ( شاعري ، حسيني نيا ، 1379 ) يکي ازموثرترين شيوه ها درحفظ واحياء منابع جنگلي ، به کارگيري نيروهاي مردمي به ويژه مردم تعاوني ها محلي مي باشد . اعمال هر گونه مديريت برمنابع جنگلي بدون مشارکت جوامع مذکور لا موفقيت چنداني روبرو نخواهد بود . به عبارت ديگر براي جلوگيري از روند کنوني تخريب جنگل ها به خصوص جنگل هاي شمال کشوربايستي مردم محلي رادرمديريت جنگل دخالت داد( عباسي ، ” ديگران “برخي مطالعات انجام شده درباره جنگل هاي شمال نشان دهنده جايگاه برترتعاوني هادر مديريت جنگل به ويژه احياي جنگل هاي مخروبه است (شاعري، حسيني نيا ، 1379)
خوشبختانه درچند سال اخير شيوه هاي مديريت بهره برداري نويني نظيرتعاوني هاي جنگل داري طرح خروج دام از جنگل و غيره مورد توجه قرار گرفه است . يکي ازکارهاي برجسته و منحصر به فرد سازمان جنگلهاو مراتع  و آبخيز داري کشوردر راستاي حفظ و جلوگيري از تخريب بيشترجنگل ها طرح تشکيل تعاوني هاي جنگلداري بود، که اهداف آن حفظ، احياو بهره برداري از جنگل ها ازطريق مشارکت مردم بود.

جهت دانلود نمونه پروپوزال دیگر در رشته منابع طبیعی کلیک کنید.

قديمي ترين شکل همکاري را مي توان درميان مردم روستاهاي مملکت مشاهده کرد ، که به صورت يک سنت پسنديده از دوران باستان تاکنون همچنان ميان روستاييان ايراني متداول بوده وهست . طبقات روستايي ايران مانند بسياري از مردم جوامع روستايي در گوشه و کناردنيادر اغلب مواقع عمليات کشاورزي را باکمک يکديگر انجام داده اند. اين نوع همکاري را بايد زراعت جمعي با حفظ خصوصيات مالکيت و انتقاع فردي از زمين نام نهاد ، که هنوز در ميان روستاييان متداول وبه مراتب طبيعي تر از فعاليت در تعاوني کشاورزي است . خوشباختانه در سالهاي اخير در چارچوب مديريت نوين منابع طبيعي در کشور تهيه طرح هاي متعدد از جمله تعاوني هاي منابع طبيعي به عنوان مهم ترين مکانيزم هاي واگذاري اين متابع به مردم در دستورکارسازمان متولي امر قرارگرفته است . نظر به جديد بودن تجربه تشکل هاي مزبور آنچه بيش از پيش اهميت مي يابد ، شناخت دقيق و همه جانبه نهاد هاي مشارکتي مزبور و بهره گيري از شناخت حاصل در برنامه ريزي هاي علمي به منظور تقويت و گسترش آنهامي باشد . در کشور مابد از ملي شدن جنگل ها مي توان گفت که مديريت جنگل مستقيماً به عهده دولت و بخش اندکي نيز در اختيارشرکت هاي دولتي نکا چوب ، فريم و اسلم بوده و سهم بخش خصوصي نيز چندان قابل توجه نبوده است . بعداز انقلاب اسلامي ، اولاً رواج تفکر واگذاري امور به مردم در بين دولتمردان و ثانياً حمايت از تعاوني هاي مردمي سازمان جنگلها را برآن داشت که از طريق زمينه سازي تشکيل تعاوني هاي جنگلداري بخش خصوصي را در مديريت جنگل فعال کند . به همين رويکرد دردهه گذشته تعوني هاي مختلفي در مناطق شمال ايران تحت عنوان شرکت تعاوني هاي جنگل نشينان تشکيل گرديد . اين تعاوني ها عرصه هاي جنگلي را براي دراز مدت از دولت اجاره کرده وبراساس طرحهايي که به تصويب شوراي عالي جنگل و مرتع رسيده است . ودرآن وظايف دولت وتعاوني ها در طول دوره بهره برداري دقيقاً مشخص شده است ، به مديريت جنگل مي پردازند . با بررسي عملکرد اين تعاوني ها    مي توان ميزان تاثيرآنها بربهبود وضعيت جنگل ها و همچنين بهبود وضعيت جنگل نشينان را بررسي کرد ودرمورد ادامه فعاليت تعاوني ها و همچنين ضرورت تاسيس تعاوني هاي جديد تصميم گيري کرد.

ادامه مطلب
انتخاب موضوع پایان نامه و چه مواردی در انتخاب موضوع پایان نامه تاثیرگذار است؟

د – اهميت و ضرورت انجام پایان نامه دکتری منابع طبیعی | انجام رساله دکترا منابع طبیعی حاضر (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد):

کشورهاي مختلف جهان که به نقش مردم محلي درمديريت منابع جنگلي پي برده ا ند به وخوبي از اين عامل درجهت حفظ و احياء منابع مذکور استفاده نموده اند . نکته اي که تقريباٌ در تمام شيوه هاي مشارکت محلي به چشم مي خورد ، وجود افرادي به نام رهبران محلي براي ساماندهي و جهت دادن به فعاليت هاي مردم مي باشد . در چين يکي از روشهاي حفظذخاير جنگلي وجود رهبرمقتدرجهت نظارت براعمال روستائيان در رابطه با جنگل مي باشد .  در هندوستان يکي از  موارد مشارکت محلي نهضت چيکو بوده  که يکي از موفق ترين نهضت هاي حفاظت محيط زيست دردنيا مي باشد . مطالعه روش هاي مشارکت محلي در هندوستان نشان مي دهد که در اين کشور از شيوه هاي همچون مديريت جمعي جنگل ، گروههاي حفاظتي و مديريت مشترک جنگل و غيره جهت جلب مشارکت محلي در مديريت منابع جنگلي استفاده مي شود . در اندوزي روستا ئيان از بين خود افرادي را انتخاب مي کنند که حکم رهبرمحلي روستا را داشته و کليه اعمال مر بوط به بهره برداري از جنگل و ساير منابع طبيعي زير نظر آنها انجام ميشود . در اين روستا ها رهبران محلي وظايف اجتماعي  – اقتصادي و محيطي را انجام مي دهند . انجام اين وظايف متنوع و مرتبط با منابع طبيعي پايه و اساس مشارکت مردمي در مديريت منابع طبيعي به خصوص منابع جنگلي مي باشد . در کشور فرانسه از ساليان دور براي حل مشکل جنگل نشينان و روستائيان داخل و حاشيه جنگل اقدام به تهيه و اجراي جنگلداري روستايي  نموده ا ند . در اين طرح براي مشارکت دادن روستائيان در فرايند مديريت منابع طبيعي و سهيم نمودن آنان در طراحي و اجراي پروژه هاي جنگل داري روستايي به عموان يک مدل براب حل مسائل اجتماعي ارائه گرديد . ( عباي و محمد زاده ، 1379 )
نخستين بار در سال 1821 ميلادي اصطلاح تعاون به صورت رسمي توسط رابرت اون به منظور بيان همکاري هاي سازمان يافته مردم وتقويت واحد هاي اقتصادي کوچک به کار گرفته شد . اولين سازمان تعاوني که برانگيخته از افکار اون بود در انگلستان به نام تعاوني مصرف راچديل شکل گرفت . اصول  تعاوني راچديل منشاً پيدايش اصول تمام تعاوني هاست .
يکي از دلايل تشکيل تعاوني ها نيز مشارکت مردمي در حفاظت احياء ، توسعهو بهره برداري اصولي از منابع جنگلي مي باشد . بررسي عملکرد چند تعاوني  با طرح هاي مصوب و تعهدات مندرج در آن،اين فرضيه را اثبات مي کند که تعاوني هاي جنگل نشين در امر حفاظت ، حمايت ،بهره برداري ، اصلاح و احياء موفق بوده اند (محمد نژاد ، 1378 ) مواردي همچون همکاري در زمينه بهره برداري بهينه از پوشش طبيعي ، همکاري در خروج دام مزاحم از جنگل و استفاده از کود گياهي ، ممانعت از تخريب جنگل توسط عوامل سود جو و همکاري در احياء عرصه هاي جنگلي را مي توان از مهمترين زمينه هاي مشارکت مردم درحفظ و احياء جنگل ذکر کرد ( طالب ، 1372 )
براساس نتيجه گيريهاي به عمل آمده تعاوني ها با وجود آوردن يک حس مالکيت جمعي در اعضاء زمينه مشارکت داوطلبان و فعالانه اعضاء و اهالي را فراهم آورده . همچنين به عنوان سازمان ناظر محلي محدوديت هاي بخش متمرکز دولتي را در زمينه هاي حفاظت ،احياء و بهره برداري تا حدود زيادي برطرف ساخته اند. (شاعري و حسيني نيا ،1379)
در کشورهاي ديگر نيز مشارکت مردمي درمديريت منابع جنگلي مورد توجه قرار گرفته است . دولت بدون مشارکت و همکاري مردم درمديريت جنگل ها ناتوان است . اين همکاري  به وسيله کارمندان دولت يک رهبر محلي يا يک انجمن قوي شروع شده است . علاوه برنقش مديريتي مردم ، مشارکت آنان در حفاظت از منابع جنگلي نيز بسيار قابل اهميت است .مردم بعد از مشارکت در حفظ و احياء منابع جنگلي قادر به تامين نيازهاي سوختي ، تغذيه اي و صنعتي خود شده اند ( Khattak 1998 ) با تشکيل تعاوني هايي که اعضاء آن روستائيان باشند و بالا بردن سطح آگاهي مردم و همچنين تغيير قوانين عرفي آنها و همچنين پس از تعليم دادن و مجهز کردن به کپسولهاي ضد آتش و تجهيزات ميزان خسارت ناشي از آتش سوزي در جنگل ها به طور چشمگيري کاهش   مي يابد. ( Hoare 1998)

ادامه مطلب
انجام پایان‌ نامه در اهواز | مشاوره انجام پایان‌ نامه ارشد و دکتری در اهواز 

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلي، اهداف ويژه و كاربردي):

1-    اولويت بندي عوامل موثر در اشتغال زايي شامل : ارائه مشکلات مربوط به تعاوني ها ، ارائه وام در تعاوني ها ، سازمان دهي ارائه دهندگان خدمات در قالب و تامين خدمات حمايتي در تعاوني ها ، موانع و تشکل هاي تعاوني .
2-    شناسايي ميزان اشتغال درتعاوني هاي منابع طبيعي
3-    بررسي عوامل موثردرموفقيت يا عدم موفقيت درمورد حفاظت و حمايت از جنگل
براساس مطالب عنوان شده ، امروز تحقيقات به دنبال شناسايي ابعاد مختلف تعاوني هاي منابع طبيعي در سطح کشورو تعيين مسائل ومشکلاتي که گريبانگير تعاوني هاي مزبور مي باشد ، و نيز بررسي و اولويت بندي نيازهاي اموزشي عمده بهره برداران در قالب تعاوني هاي مزبور مي باشند ،تاازاين طريق اطلاعات و شناخت لازم جهت برنامه ريزي به منظور حفظ و پايداري و پويايي تعاوني هاي موجود و فراهم سازي زمينه ارتقاء بهره برداري آنها و نيز انديشه تدابير موثر به منظور گسترش و ايجاد تعاوني هاي جديد حاصل آيد . ضمن اينکه بررسي وضعيت موجود تعاوني ها و مقايسه آن با اهداف از پيش تعيين شده ، به نوعي بيانگر عملکرد تعاوني هاي موجود در دستيابي به اهداف خود و تعيين اثر بخشي آنها نيز مي باشد . در حال حاضر 8 تعاوني در استان مازندران تأسيس شده که با بررسي عملکرد آنها      مي توان به نقش آنها برحفظ و احياء جنگل ها ودرنهايت ميزان تأثير آن بروضعيت اقتصادي – اجتماعي جنگل نشينان پي ببريم . اين امر به ما کمک مي کند تادر مورد لزوم اامه فعاليت آنها يا توسعه تعاوني هاي جديد تصميم گيري کنيم . با فرض براينکه ايجاد تعاوني هاي جنگلداري در حفاظت از جنگل و بهبود وضعيت اقتصادي جنگل نشينان نقش موثري داشته است ، هدف از تحقيق برآورد و تعيين ميزان تأثير تعاوني هابرحفاظت از مناطق جنگلي ، ميزان تأثير تعاوني ها در بهبود وضعيت اقتصادي روستاييان جنگل نشين و همچنين بررسي ميزان دستيابي تعاوني ها به اهدافشان مي باشد .

ط-  سؤالات تحقيق:

1-چه ميزان تاثير تعاوني هاي جنگل نشين برحفاظت ، احياء وضعيت اقتصادي جنگل نشينان غرب استان مازندران دارد.
2-آيا نظارت تعاوني هاي جنگل نشين برحفاظت ، احياء وضعيت اقتصادي جنگل نشينان غرب استان مازندران تاثير ذارد.
3- آيا مطالعه موردي تاثيري در تعاوني هاي جنگل نشين برحفاظت ، احياء وضعيت اقتصادي تعاوني جنگل نشينان بنشکي رامسر دارد.

ي-  فرضيه‏ هاي تحقيق:

1-    مطالعه موردي درتعوني هاي  جنگل نشين برحفاظت ، احياء وضعيت اقتصادي جنگل نشينان غرب استان مازندران در تعاوني جنگل نشينان بنشکي رامسر وجود دارد
2-    نظارت تعاوني هاي جنگل نشين برحفاظت ، احياء وضعيت اقتصادي جنگل نشينان غرب استان مازندران تاثير ذارد.

ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي):

  تعاوني  جنگل نشين ( عواملي چون کشاورزي ، دامداري سنتي ، زندگي عشا ير ، استفاده از چوب به عنوان سوخت براي روستائيان به قيمت ارزان به فروش ميرساند ،  وضعيت اقتصادي (کمک و کنترل و تعادل دخل و خرج روستائيان   ، حفاظت ( زنده کردن و زنده ساختن جنگل )

5-روش شناسي تحقيق:

الف- شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك): 

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي در انجام پایان نامه دکتری منابع طبیعی | انجام رساله دکترا منابع طبیعی حاضر و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏ هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
از آنجايي که در انجام پایان نامه دکتری منابع طبیعی | انجام رساله دکترا منابع طبیعی حاضر به بررسي راهکارهاي تعاوني منابع طبيعي در اشتغال زايي مي پردازد از ديدگاه طبقه بندي برمبناي هدف ، تحقيق حاضر از نوع کاربردي است . همچنين اين تحقيق از ديدگاه طبقه بندي برمبناي روش از نوع توصيفي و علمي ارتباطي مي باشد و انتخاب روش تحقيق بستگي به موضوع ، اهداف ، فرضيه هاي تدوين شده و وسعت امکانات اجرايي آن دارد (حيدرپور، 1386).   در اين تحقيق پس از جمع آوري داده ها از روش تحقيق پيمايشي از نوع توصيفي و همبستگي با تکنيک پرسشنامه و مصاحبه با افراد بهره گرفته شده است . زيرا از يک طرف به بررسي وضعيت موجود تعاوني مي پردازد و از طرف ديگر درصد بررسي روابط و علل بين متغيرهاي مستقل و وابسته در موقعيت هاي متفاوت و اثرات اين تعاوني برخصوصيات اقتصادي اعضاء مي باشد . براي تکميل يافته هاي ميداني ، متفاوت و اثرات اين تعاوني برخصوصيات اقتصادي اعضاء مي باشد . براي تکميل يافته هاي ميداني ، قسمتي از اطلاعات عمومي از اسناد و مدارک کتابخانه ها و سازمان ها مر تبط با پژوهش تهيه شد . در اين تحقيق پساز نظرسنجي از اعضاء تعاوني و جمع آوري اطلاعات و ضعيت تعاوني از نظر تأثير بروضعيت اقتصادي و همچنين تأثيربرحفاظت از جنگل هاي تحت پوشش مورد بررسي قرارگرفت ودر نهايت براساس اهداف اوليه تشکيل تعاوني عملکردآن مورد ارزيابي قرارگرفت .
جامعه آماري اين تحقيق ، جنگل نشينان غرب استان مازندران مي باشد که شامل شهرستان رامسر مي باشند . دو تعاوني بنشکي و صفارود درشهرستان رامسر مشغول به فعاليت مي باشند.

ادامه مطلب
پذیرش و چاپ مقاله عمران ویژه دکترا و ارشد با ژورنال های علمی معتبر داخلی و خارجی

ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها:

متغيرها انواع مختلفي دارند که براساس فرضيه هاي مطرح شده در اين تحقيق دو نوع متغير کمي و کيفي وجود دارد . متغيرهاي کمي که در آنها تفاوت ميان آزمودني ها تفتوت در مقداريا درجه مي باشد و متغير هاي کيفي که در آنها تفاوت ميان آزمودني ها تفاوت در سنخ يا نوع مي باشد . متغير هايي که در اين تحقيق مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند شامل موارد زير بودند

1-    وضعيت اقتصادي جنگل نشينان تحت پوشش
2-    بررسي ميزان موفقيت تعاوني در دستيابي به اهداف حفاظتي خود
3-    مشکلات و نارسايي تعاون

ج –  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

 (  ميداني )   ،   پرشنامه ، بانک اطلاعات ، شبکه هاي کامپيوتري ، جدول

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

جامعه آماري دراين تحقيق شامل کليه جنگل نشينان بنشکي که درتعاوني اين حوزه عضو بودند . تعداد اعضاء در تعاوني بنشکي76 نفرافراد غير عضو  و 75 نفر عضو بودند.
در اين تحقيق نمونه مورد مطالعه از جنگل نشينان عضو در تعاوني بنشکي انتخاب شد روش نمونه گيري از نوع طبقه اي متناسب با بزرگي جامعه و از هر روستا متناسب با بزرگي و کوچکي تعدادي از اعضاء مورد بررسي قرارگرفتند . به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول موکران استفاده گرديد

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

در روش شناسي پژوهشي اشاره شد که مطالعه حاضر از نوع پيمايشي است وبر اساس نظر سنجي ازاعضاء پرسشنامه ، مشاهده و مصاحبه اطلاعات مورد نياز آن جمع آوري گرديده است . پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق که براساس اهداف و فرضيات پژوهش طراحي گرديد ، توسط  30 نفر از اعضاء تعاوني که خود شامل سه گروه اعضاء عادي ،پرسنل و هيئت مديره و کارشناسان اداره کل منابع طبيعي بودند تکميل شد . اطلاعات بدست آمده از30 پرسشنامه توزيع شد در ميان اعضاء در نرم افزارهاي آماري EXCEL و SPSS  تجربه و تحليل گرديد
آمارتوصيفي : دراين تحقيق از آمارهاي توصيفي ظير فراواني ، درصد فراواني ، ميانگين ، انحراف معيارو غيره استفاده شده است .
آماراستنباطي : تکنيک هاي استنباطي مورد استفاده در اين تحقيق شامل : آزمون t ، آزمون من وايتني و آزمون کروسکال و اليس استفاده شده است .
آزمون t : اين آزمون يکي از روشهاي پارامتري بوده و براي مقايسه آماري معنا دار بودن تفاوت بين دو گروه مستقل يا همبسته مورد استفاده قرار مي گيرد . به عبارتي به منظور دستيابي به اينکه آيا تفوت بين ميانگين هاي دو صفت براي يک گروه از لحاظ معني دار مي باشد يا خير از اين آزمون استفاده مي شود. ( ساعي ، 1377)
آزمون من وايتني : وقتي داده هاي آماري به صورت کيفي باشند براي مقايسه ميانگين دوجامعه نمي توان از آزمون t استفاده کرد
آزمون کروسکال واليس: آزمون کروسکال واليس يکي از آزمون هاي غير پارامتري است که قادربه سنجش آماري معني دارتفاوت بين فراواني هاي مشاهده شده و فراواني هاي مورد انتظاربدست امده از يک جامعه مي باشد . اين آزمون نشان مي دهد که آيا تفاوت موجود بين مقادير فوق از نظر آماري معني داراست يا ناشي از شانس و خطاي نمونه گيري مي باشد.( ساعي ، 1377)

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه دکتری منابع طبیعی | انجام رساله دکترا منابع طبیعی با ما در ارتباط باشید.

انجام رساله دکترا با همکاری ایزی تز

تلفن مشاوره 09199631325 و 09353132500 می باشد (پایان نامه و مقاله)

نویسنده

دکتر تز 09199631325 و 09353132500

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.