یکی از مراحل مهم تدوین طرح پژوهشی، تعیین و انتخاب اهداف مناسب برای پژوهش درانجام مقاله است. اگر اهداف در پژوهش نامشخص، مبهم و غیرقابل دست یافتنی باشند، بی تردید در مراحل بعدی کار دچار سردرگمی خواهید شد. اهداف همیشه از محورهایی است که بسیار موردتوجه تصمیم گیران بوده و با حساسیت در خصوص تناسب اهداف با عنوان و نوع پژوهش در فرآیند مقاله برخورد می کنند. هرچقدر اهداف پژوهش روشن، دقیق و شفاف باشند، به همان میزان، دستیابی به آنها ساده تر خواهد بود.

در اهداف پژوهش در فرآیند مقاله هدف آن چیزی است که دوست داریم به آن برسیم. هدف آن چیزی است که برای آن تلاش می کنیم. اهداف، نقاط مطلوبی است در آینده که قصد دارید به آن دست یابید. با تعیین اهداف، مسیر حرکت و مراحل کار برای تیم پژوهش معنی پیدا می نماید. اگر اهداف پژوهش در فرایند مقاله دقیق بیان نشوند، امکان تشخیص انحراف و ارزیابی پیشرفت پژوهش وجود نخواهد داشت.

اهداف پژوهش به چهار دسته یعنی، هدف آرمانی، هدف کلی یا اصلی، هدف اختصاصی با اهداف ویژه و هدف کاربردی تقسیم می شوند.  با تعیین اهداف، مسیر حرکت و مراحل کار برای تیم پژوهش معنی پیدا می نماید. اگر اهداف پژوهش در فرآیند مقاله دقیق بیان نشوند، امکان تشخیص انحراف و ارزیابی پیشرفت پژوهش وجود نخواهد داشت. اهداف پژوهش به چهار دسته یعنی، هدف آرمانی، هدف کلی یا اصلی، هدف اختصاصی با اهداف ویژه و هدف کاربردی تقسیم می شوند.

هدف آرمانی در فرآیند مقاله

به منظور نشان دادن اهمیت پژوهش در فرآیند مقاله و این که غایت و هدف نهایی پژوهش شما چیست، این هدف انتخاب و تعیین می شود. تحقق این هدف در بازه زمانی پژوهش نبوده و ارزوی شما را از انجام پژوهش ترسیم می نماید. اگر از شما سؤال شود که:«فرض کنیم پژوهش شما با دست یابی به اهداف پژوهش خاتمه یابد، در آن صورت چه اتفاق مثبتی رخ خواهد داد؟»، پاسخ شما بهتر است::«معرف هدف آرمانی شما در فرآیند مقاله خواهد بود. آرمان پردازی و آرزو در این هدف نقش مهمی دارد، در عین حال نباید با توهم هم راستا شود.» باشد.

و این که غایت و هدف نهایی پژوهش شما چیست، این هدف انتخاب و تعیین می شود. تحقق این هدف در بازه زمانی پژوهش نبوده و ارزوی شما را از انجام پژوهش ترسیم می نماید.

اگر از شما سؤال شود که گیریم پژوهش شما با دست یابی به اهداف پژوهش خاتمه یابد، در آن صورت چه اتفاق مثبتی رخ خواهد داد»، آنچه پاسخ می گویید، معرف هدف آرمانی شما در فرآیند مقاله خواهد بود. آرمان پردازی و آرزو در این هدف نقش مهمی دارد، در عین حال نباید با توهم هم راستا شود.

چیزی باید به عنوان هدف آرمانی در فرآیند مقاله مطرح شود که در صورت به کارگیری نتایج پژوهش در شرایط واقعی، اتفاق مثبتی را در جامعه پژوهشی شما رقم زند. استفاده از عبارت هایی نظیر، «فراهم ساختن مبنایی برای … ایجاد چارچوبی برای » شکل گیری زمینه ای برای …» در تدوین هدف آرمانی کمک کننده خواهند بود.

ادامه مطلب
بهترین موسسه انجام پایان نامه ارشد | بهترین موسسه انجام رساله دکتری

هدف کلی یا اصلی در فرآیند مقاله

اغلب دیده شده است که دانشجویان و پژوهشگران عنوان مقاله خود را دقیقا در این قسمت و به عنوان هدف اصلی در انجام پایان نامه می نگارند ! بی تردید از انجام این کار خودداری نمایید. هدف اصلی ضمن آن که با عنوان پژوهش قرابت نزدیکی دارد، در عین حال از مختصات و ویژگی های «هدف» نیز برخوردار است.

هدف کلی، و شفاف تر از هدف آرمانی بوده و در بازه زمانی پژوهش، باید قابل دستیابی باشد. هدف کلی در پاسخ به این سؤال که «اهداف پژوهش در فرآیند مقاله چیست؟»، تعیین می شود. این هدف در حقیقت به سؤال اصلی پژوهش و این که به طور کلی پژوهش چه چیزی را به دست خواهد آورد، پاسخ می دهد. به طور معمول در هر پژوهش تنها با یک هدف کلی روبرو هستیم. اگر پژوهشی بیش از یک هدف کلی داشته باشد، معنی آن این است که انجام چند پژوهش همزمان شده است.

به طور معمول حداقل یکی از متغیرهای موجود در هدف کلی در زیر مجموعه مفهوم قرار داشته و به طور مستقیم قابل سنجش نیست. لذا برای دستیابی به هدف اصلی، ضرورت دارد که هدف کلی به چند هدف کوچکتر به نام اهداف ویژه که قابلیت سنجش بیشتری دارند، شکسته شود. در حقیقت، پژوهشگر با سنجش و تعیین اهداف ویژه، در راستای تحقق هدف اصلی خود گام برمی دارد. برای آنکه بتوانید به درستی هدف اصلی پژوهش خویش را تدوین نماید، می توانید به شیوه زیر عمل کنید

عنوان پژوهش خود را به صورت یک وسیله بنگرید، سپس اندیشه نماید که با این وسیله به چه چیزی قرار است و مایلید دست یابید. پاسخ به این سؤال، هدف اصلی شما را تشکیل خواهد داد.

برای نگارش هدف کلی می توان از افعالی نظیر بررسی کردن، مطالعه کردن، تحلیل کردن و … استفاده نمود.

اهداف اختصاصی یا فرعی در فرآیند مقاله

اهداف اختصاصی یا ویژه یکی از مهم ترین بخش های یک پیشنهاد پژوهش را تشکیل می دهد و در ارزیابی های طرح، بیشترین کانون توجه، این اهداف خواهندبود درک شما از اهمیت و نحوه نگارش اهداف ویژه، برای گام های بعدی را حائز اهمیت سرشار است.

اهداف ویژه در فرآیند مقاله

اهداف ویژه، عینی و بوده و امکان سنجش و اندازه گیری آن برای پژوهشگر میسر است. این اهداف، گامهای جزئی و اجرایی هستند که در نهای تحقق هدف کلی را تعقیب می نمایند. این اهداف معمولا غیرقابل تفسیر بوده و فرض بر این است که برداشت واحدی از آنها صورت می پذیرد. تصور نمایید اگر هدف کلی یک مطالعه ای «بررسی رابطه وجدان کاری پرستاران و درآمد بیمارستان» باشد، اصطلاح «وجدان کاری » مفهومی کلی بوده و سنجش مستقیم آن مقدور نیست.

جهت انجام چنین پژوهشی، پژوهشگر باید وجدان کاری به چند بعد قابل سنجش و عینی تقسیم نماید. مثلا می تواند وجدان کاری را از بعد، فرهنگی – اجتماعی، -شخصیتی و خانوادگی مورد تحلیل قرار دهد و یا مثالا مفهوم سرمایه اجتماعی است که می تواند از ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی مورد بررسی قرار گیرد. هریک از ابعاد اخیر یک هدف اختصاصی محسوب می شوند که پژوهشگر با مطالعه و سنجش تک تک آنها، به هدف کلی فرآیند مقاله خود پاسخ میدهد.

ادامه مطلب
انتخاب موضوع رساله دکتری و نکات کلیدی در انتخاب موضوع رساله دکتری

باوجود این که در هر پژوهش شاهد درج یک هدف اصلی هستیم، ولی تعداد اهداف ویژه معمولا بیش از یک مورد است.توجه داشته باشید که تحقق اهداف پژوهش در فرآیند مقاله باید به تحقق هدف اصلی بیانجامد.

اهداف اختصاصی در انجام پژوهش در فرآیند مقاله

اهداف اختصاصی را باید با استفاده از افعال عملی که برای اندازه گیری و سنجش مناسب هستند تدوین نمود. موارد زیر از افعالی است که می تواند در تدوین اهداف اختصاصی در فرآیند مقاله و پژوهش شما مورداستفاده قرار گیرد.

• تعیین کردن

• مشخص نمودن

• مقایسه کردن

• اندازه گیری کردن

• محاسبه کردن

• سنجش کردن

• شناسایی کردن

• مشاهده کردن

دقت شود افعالی نظیر بررسی کردن، مطالعه کردن، درک کرد اعتقاد داشتن و … برای هدف اختصاصی استفاده نشوند.

در مطالعات کیفی که در صدد شناخت و درک یک پدیده هست واژه «شناخت» در نگارش اهداف اختصاصی استفاده شود، ولی در ما دامنه عمل گسترده تر بوده و حسب متغیر خود می توانید از افعال و بگیرید. در مورد هر مفهوم یا پارامتر موجود در عنوان که قصد دارید ها بر مبنای آن تدوین نماید، توجه کنید که اگر این مفهوم در حال حاض در ابتدای گزاره هدف اختصاصی، واژه شناخت بکار برده می شود. چنانی وجود نداشته باشد و شما در این پژوهش درصدد مشخص کردن آن هست تعیین را بکار برید.

مثال هایی ازاهداف اختصاصی درفرآیند مقاله

  • شناخت مبنای پرداخت حقوق و دستمزد بیمارستان های خصوصی مورد مطالعه
  • تعیین مبنای پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی کشور

در مثال اول، روشن است که بیمارستان های خصوصی هم اکنون مبنایی پرداخت حقوق و دستمزد مربوط به خود دارند؛ اما در مثال دوم، در این پژوهش قرار است یک پایه و مبنایی برای پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با اشرار اقتصادی فعلی کشور تدوین و ارائه شود که هم اکنون وجود ندارد.

دقت نمایید در تدوین اهداف ویژه از متغیر یا پارامتری که در عنوان ذکر نشده است و زیر مجموعه آن نیست، استفاده ننماید. به عبارت دیگر، در اهداف اختصاصی نمی توانید زمینه های پژوهشی جدیدی را که در زیر مجموعه عنوان پژوهش و هدف کلی شما قرار ندارند، مطرح سازید.

نکاتی که در نگارش اهداف اختصاصی در فرآیند مقاله باید رعایت شود

  • هر هدف اختصاصی تنها یک متغیر را مورد بررسی قرار میدهد.

مثال: تعیین رضایت دانشجویان از نحوه تعامل استاد و فضای فیزیکی کلاس و | یا تعیین رضایت پرستاران قبل و بعد از اجرای نظام تحول سلامت. این اهداف | اختصاصی در حقیقت هریک از دو هدف مستقل تشکیل شده اند که اشتباه است. لذا باید از هم تفکیک و مستقل نوشته شوند.

مثال: تعیین رضایت دانشجویان با استفاده از پرسشنامه استاندارد سازمان – بهداشت جهانی.

  • هر هدف اختصاصی باید بدون مراجعه به هدف کلی و یا سایر اهداف اختصاصی، به طور مستقل باید دارای معنی باشد.
  • تعیین گردش تخت در بخش ارتوپدی، شکل درست آن تعیین گردش تخت در بخش ارتوپدی بیمارستان شهدای تجریش بعد از اجرای طرح تحول در نظام سلامت: ۱۳۹۴، است.
ادامه مطلب
انجام رساله دکتری و ساختار رساله دکتری چگونه است؟

در خصوص تعداد اهداف اختصاصی توافق کلی وجود ندارد. در حقیقت ابعادِ مفهومی مورد مطالعه است که تعداد کلی اهداف پژوهش را مشخص می سازد. اگر اهداف اختصاصی از نظر تعداد، خیلی محدود باشد، اشکال دارد؛ زیرا بیانگر آن است که با مفهوم مورد مطالعه بسیار ساده بوده و متشکل از ابعاد فرعی نیست و یا این که مفهوم، درست انتخاب شده است ولی ابعاد آن به نحو مطلوب تفکیک نگردیده است.اهداف ویژه باید واقع بینانه بیان شوند. دستیابی به این اهداف، باید در توان پژوهشگر بوده، در مدت زمان تعهد شده انجام پذیر باشد و با توان اقتصادی او و اعتبار پژوهشی تخصیص یافته تناسب داشته باشد.

هدف کاربردی در فرآیند مقاله

لازم است برای نشان دادن جنبه کاربردی بودن پژوهش خود، علاوه بر اهداف اصلی و ویژه، هدف یا اهداف کاربردی را نیز تدوین کنید. در این بخش، باید مشخص نماید که نتایج حاصل از این پژوهش برای کدام سازمان یا ارگان قابلیت استفاده را دارد و در چه زمینه هایی می تواند بکار گرفته شود.

بطور کلی، هدف کاربردی، ملموس تر از سایر اهداف بوده و برای سازمانهایی که از طرح های پژوهشی حمایت می نمایند، جذابیت بیشتری دارد. نحوه نگارش این هدف، مشابه هدف اصلی بوده، با این تفاوت که در اینجا به زمینه های کاربردی نتایج طرح تأکید می شود و افعال بکار رفته در آن عینی تر است.

در این بخش محدودیتی برای تعداد اهداف وجود نداشته ولی دقت شود که از پرداختن به موارد سطحی و بدیهی اجتناب گردد.

نکته:
اگر نیاز به دانلود  مقاله رایگان در رشته و زمینه مورد نظر خود داشتید می توانید با مطالعه این مقاله، منابعی برای دانلود مقاله رایگان مورد نظر خود را بیابید

خلاصه ای ازکاربرد اهداف در فرآیند مقاله

از کاربر در اصرار در ایام مال در این فصل، ضمن بيان تعريف اجمالی از هدف، به اهمیت تعیین هدف در طرح ها اشاره گردید. به طور کلی، در طرح های پژوهشی ما شاهد تعیین چهار نوع هدف هستیم. اولین نوع از اهداف، جنبه آرمانی داشته و زمینه های ایدئالی را می سازند. هدف کلی که معمولا قرابت بیشتری با عنوان پژوهش دارد، دومین تلقی می شود. این هدف از طریق تحقق اهداف ویژه میسر می گردد. اهداف . مهم ترین دسته از اهداف هستند. اهداف اخیر قابل سنجش بوده و دقیق و ملمود از اهداف اصلی هستند.

در برخی پژوهش ها ایجاب می کند که هدف چهارمی تحت عنوان هدف کاربردی نیز مطرح شود.